Handelsbetingelser

CookieAutomation ApS

Birkedommervej 29 – 3. Sal 2400 København NV. Danmark

Tel. 71 990 900 – kundeservice@cookieautomation.com • www.cookieautomation.com

Handelsbetingelser/standardvilkår gældende pr. 5. januar 2024. (Opdateret 19. Marts 2024)

Punkt 1: Scriptlevering: Cookieautomation ApS (herefter benævnt “Cookieautomation”) leverer et Cookie script, som ved levering sikrer overholdelse af cookiebekendtgørelsen (se punkt4) ved at informere og indhente brugerens samtykke gennem en tydelig cookie-banner. På den måde kan din hjemmeside fungere som en imødekommende vært og levere en personlig onlineoplevelse for dine besøgende.
Produktet: Indgåelse af aftale indbefatter grundopsætning af kundens egen cookie-script-konto på eet domæne, samt scanning (3000 scannede sider pr. domæne) og klassificering af cookies på hjemmesiden. Der foretages installation af Google Consent Mode v2 og CookieScript-banner i standard design, der overholder Digitaliseringsstyrelsens retningslinjer, og som indeholder beskrivelse af cookie politik og cookies i detaljer.
Speciel-ønsker: Ønsker kunden at der skal foretages andet arbejdet ud over grundopsætning, skal dette specificeres og Cookieautomation vurderer om opgaven kan udføres, hvis dette er muligt vil kunden modtage tilbud på merarbejdet.

Punkt 2: Servicevilkår: Læs venligst disse servicevilkår omhyggeligt, før du bruger tjenesterne. Køb eller brug af CookieScript-produkter eller -tjenester indebærer, at brugeren/kunden har læst og accepteret disse servicevilkår og ved accept af tilsendte tilbud/aftale via e-mail. Cookieautomation forbeholder sig retten til at ændre eller modificere de nuværende servicevilkår uden forudgående varsel. CookieScript-tjenesterne giver dig mulighed for at vise en pop-up-meddelelsesboks (“Pop-up”), der kan bruges på din hjemmeside til forskellige formål. Den kan bruges til at informere dine hjemmesidebesøgende (“slutbrugere”) om din hjemmesides privatlivspolitik og brug af cookies.

Punkt 3: Kundens ansvar: Cookieautomation er kun tjenesteudbyder, og det er kundens eget ansvar at sikre korrekte indstillinger og implementering af Cookie scriptet på kundens hjemmeside, hvis kunden bruger det for at overholde en bestemt lov udover den danske cookiebekendtgørelse, reguleringer eller direktiver, herunder, men ikke begrænset til EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og EU’s ePrivacy-direktiv.

Punkt 4: Produktansvar: Cookieautomation.com påtager sig ansvaret for at sikre, at vores produkt overholder Digitaliseringsstyrelsens retningslinjer i deres Vejledning til Cookiebekendtgørelsen (VEJ nr 10189). For at Cookieautomation.com’s kan opretholde deres ansvar skal kunden følge nedestående krav:

  • Kunden skal videresende eventuelle skrivelser fra Digitaliseringsstyrelsen inden for 5 hverdage efter modtagelse.
  • Inden for samme tidsramme på 5 hverdage fra modtagelse af Digitaliseringsstyrelsens skrivelse, skal kunden yderligere fremsende en korrekt underskrevet fuldmagt til Cookieautomation.com. Fuldmagten skal tydeligt angive, at Cookieautomation.com har ret til at kommunikere med Digitaliseringsstyrelsen på kundens vegne.
  • Scriptet og cookiebanneret skal forblive uændret efter installationen for at opretholde Cookieautomation.com’s ansvar. Eventuelle ændringer fra kundens side vil føre til bortfald af dette ansvar.

Punkt 5: Support og Vedligeholdelse: Cookieautomation står for support via telefon og e-mail. Cookieautomation er ikke ansvarlig for opdateringer eller vedligeholdelse af tredjeparts softwareprodukt og cookietjenester. Enhver sådan anmodning skal rettes direkte til produktets leverandør i overensstemmelse med deres vilkår og betingelser.

Punkt 6: Kompatibilitet: Cookieautomation kan ikke garantere kompatibilitet med andre software eller systemer, medmindre det udtrykkeligt er angivet. Det er brugerens ansvar at sikre, at det tredjeparts produkt fungerer korrekt i deres specifikke miljø.

Punkt 7: Dataansvar: Ethvert datatab, korruption, konflikt eller anden skade på brugerens data forårsaget af tredjeparts software er uden for Cookieautomations kontrol, og Cookieautomation er ikke ansvarlige for sådanne hændelser.

Punkt 8: Ændringer og opdateringer: Leverandøren af tredjeparts softwareprodukt kan foretage ændringer eller opdateringer uden varsel. Det er brugerens ansvar at holde sig opdateret om ændringer og sikre, at de er kompatible med deres behov.

Punkt 9: Juridisk ansvar og overholdelse: I tilfælde af ændring i lovgivning, herunder EU-regulering og cookiebekendtgørelsen, de i medfør af dennes udstedte regler og tilladelser, samt ved pålæg fra myndighederne om ændring af et eller flere vilkår i aftalen, kan Leverandøren med øjeblikkelig virkning ændre rettigheder, forpligtelser og produktansvar (Punkt 4) ifølge Aftalen, uden at kunden herved har krav på erstatning eller godtgørelse af nogen art.

Punkt 10: Anvendelse: Disse handelsbetingelser anvendes i alle forhold mellem Cookieautomation og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cookieautomation leverer løsninger inden for cookiehåndtering og samtykkeadministration til kundens hjemmeside. Kunden kan være en virksomhed, en organisation eller enkeltpersoner, der administrerer en hjemmeside.

Punkt 11: Bestilling: Bestillinger skal foretages via Cookieautomations hjemmeside eller ved direkte henvendelse til Cookieautomations salgsteam. Kunden skal angive alle relevante oplysninger, herunder kontaktoplysninger, hjemmesideadresse og eventuelle specifikke krav til løsningen.

Punkt 12: Priser og betaling: Priser for Cookieautomations tjenester er angivet på hjemmesiden eller i tilbudsmateriale og kan ændres uden forudgående varsel. Kunden forpligter sig til at betale den angivne pris for den valgte tjeneste i overensstemmelse med Cookieautomations faktureringsbetingelser.

Punkt 13: Levering: Cookieautomations tjenester leveres elektronisk via internettet. Efter køb vil kunden modtage instruktioner til implementering af Cookie-scriptet på deres hjemmeside. Leveringstiden kan variere afhængigt af kundens valgte tjeneste og tekniske krav.

Punkt 14: Fortrolighed: Begge parter forpligter sig til at behandle fortrolige oplysninger og data i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og ikke videregive eller dele sådanne oplysninger uden tilladelse fra den anden part.

Punkt 15: Ophavsret og ejendomsret: Cookieautomations tjenester og alle tilknyttede immaterielle rettigheder forbliver ejendom af Cookieautomation. Kunden får en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens til at bruge tjenesterne i overensstemmelse med disse handelsbetingelser.

Punkt 16: Ansvarsbegrænsning: Cookieautomation påtager sig intet ansvar for direkte, indirekte eller følgeskader, der opstår som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge tjenesterne, inklusive tab af data, driftsafbrydelser eller økonomiske tab.

Punkt 17: Force majeure: Cookieautomation er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af forpligtelser i tilfælde af force majeure-hændelser, herunder naturkatastrofer, krig, terrorhandlinger eller lignende begivenheder uden for Cookieautomations kontrol.

Punkt 18: Tvister og lovvalg: Enhver tvist mellem parterne skal forsøges løst gennem forhandlinger. Hvis en løsning ikke kan opnås, skal tvisten afgøres i henhold til dansk ret ved de danske domstole med Københavns Byret som værneting.

Punkt 19: Accept: Ved at acceptere disse handelsbetingelser bekræfter kunden, at de har læst, forstået og accepteret vilkårene for brug af Cookieautomations tjenester. Handelsbetingelserne udgør hele aftalen mellem parterne og erstatter eventuelle tidligere mundtlige eller skriftlige aftaler.

For yderligere spørgsmål eller support er du velkommen til at kontakte Cookieautomations kundeservice.

Punkt 20: Anvendelse: Anvendelse Disse handelsbetingelser anvendes i alle forhold mellem Cookieautomation og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cookieautomation leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder virksomheder, offentlige myndigheder, foreninger og sammenslutninger mv., men ikke til forbrugere.

Punkt 21: Information og markedsføring: Kunden vil modtage nyhedsbreve via e-mail, som indeholder information om aktuelle tilbud, nye produkter, nye services, nye standard betingelser og vilkår, varslinger om vedligeholdelse med mere.

Punkt 22: Ydelsen: Vi leverer et Cookie script, som sikrer overholdelse af privatlivspolitikken ved at informere og indhente brugerens samtykke gennem en tydelig cookie-banner. På den måde kan din hjemmeside fungere som en imødekommende vært og levere en personlig onlineoplevelse for dine besøgende.

Punkt 23: Support: Vederlagsfri telefon eller e-mail kundeservice i opstarten og i rimeligt omfang.

Punkt 24: Aftalens indgåelse: Aftalen mellem parterne indgås online. Godkendelse fra kunden sker via e-mailkorrespondance. Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR nummer samt e-mail adresse. Ydelsens varighed fremgår af, den af kunden, godkendte aftale og disse handelsbetingelser. Aftalen træder i kraft på den dato, hvor aftalen er indgået, og fortsætter til den opsiges med et opsigelsesvarsel som fremgår i aftalen. Hvis en aftale opsiges, medfører dette at Kunden ikke kan benytte ydelsen.

Punkt 25: Implementering af script: Kundens modtagelse af script til implementeringen af Cookie Script/Banner vil finde sted senest syv dage efter betaling. Cookieautomation kan være behjælpelig, i samarbejde med kunden om at rådgive om implementering, og Cookieautomation forbeholder sig ret til at frasige sig en opgave, hvis den mod forventning viser sig for omfangsrig. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret eller krediteret et passende beløb af allerede fakturerede beløb.

Punkt 26: Betalingsbetingelser: Alle priser er i danske kroner ekskl. moms, ændringer i udgifter som valutakurser, forsikringer, indkøbspriser, nettoprisindekset gør det muligt for Cookieautomation at ændre priserne således at Cookieautomation stille uændret. Cookieautomation varsler eventuelle væsentlige ændringer af priser og vilkår på skrift (post, email eller faktura) med en måneds varsel. Den totale ydelse betales ratevis i aftaleperioden. Første rate vil blive opkrævet den dag, kunden indgår aftale med Cookieautomation. Periode for ratebetaling fremgår af den godkendte aftale. Ratebetaling falder enten månedsvis eller årlig. Alle Cookieautomations ydelser betales med elektronisk betalingskort. Det er en forudsætning for aftalen at kunden har et gyldigt kreditkort (MasterCard, Visa/Dankort,) i hele aftaleperiodens varighed. Da ydelsen udelukkende udbydes digitalt til erhvervsdrivende og virksomheder, tilbydes der ikke refundering eller 14 dages fortrydelsesret. Faktura for betaling bliver fremsendt på email.

Punkt 27: Købsforløb: Kunden modtager en email med aftalte ordre. Ordren indeholder ordrenummer og en entydig beskrivelse af varer/tjenesteydelser samt prisen. Kunden godkender ordre ved klik på knappen “Godkend” i email. (kunden modtager email med bekræftelse på godkendelse af ordre.) Kunden bliver samtidig sendt over til betalingsvindue hos på internettet, der indeholder: Ordrenummer (fastlåst) Totalbeløbet inkl. alle omkostninger (fastlåst) Forretningens navn Kunden skal aktivt acceptere handelsbetingelserne via et flueben. Ved klik på betalingsknap “Gå til betaling” åbnes betalingstransaktionen i et vindue hos DIBS Payment Services A/S, hvor kunden indtaster sine kortoplysninger og godkender betalingen. Kundens betalingskortoplysninger registreres og opbevares af en tredjepart, der er godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI). Kunden vil nu modtage faktura i PDF for køb på email.

28: Perioder for ratebetaling: Cookieautomation trækker så vidt muligt betaling på den første dag i hver periode for ratebetaling. Alle rater for ydelser afregnes forud, desuden afregnes udestående forbrugsydelser bagud for foregående periode. I visse tilfælde vil bagudbetalte forbrugsydelser afregnes mere end en rateperiode forsinket, hvis for eksempel de underliggende informationer ikke er modtaget af Cookieautomation i tide til at indgå i en given afregning, en situation der kan forekomme bl.a. ved data der overstiger abonnements data grænsen.  Denne data kan Cookieautomation i nogle tilfælde modtage forsinket og derved vil kunden forbrugsdata blive faktureret forsinket.

Når aftalen indgås trækkes første ratebetaling straks, i dette tilfælde vil der afregnes et partielt ratebeløb svarende proportionalt til tilbageværende tid i den i gangværende aftaleperiode.

Ved alle betalinger fremsendes faktura til Kunden via e-mail. Aktuelle og historiske fakturaer kan desuden udleveres af Cookieautomation ved at kontakte Cookieautomations kundeservice.

Ved manglende indbetaling med betalingskort ved godkendelse af en aftale, forebeholder Cookieautomation sig rettet, til at foretage fakturering med 8 dages betaling fra indgåelse godkendelse af aftalen. Kunden er forpligtet til at betale det fuldefakturabeløb, uanset om levering er sket eller ej. Sker dette ikke overgår faktura til retslig inkasso efter dansk gældende lov.
Faktura fremsendes på den e-mail der står på godkendte tilbud.

Såfremt betalingskort er udløbet, spærret eller fejl, vil kunden få tilsendt en email, hvor nyt betalingskort data skal indtastes. Dette skal ske inden 2 dage fra fejlrapportering.
Hvis en transaktion fra Kundens betalingskort stadig ikke kan gennemføres, forbeholder Cookieautomation sig ret til at suspendere den berørte ydelse. Cookieautomation har desuden ret til at fremsende sagen til inkasso.

Punkt 29: Opsigelse: Ved opsigelse slettes alle kundens data og betalingsoplysninger til udgang af en opsigelseperiode.
Aftalen er gældende for den periode, der er anført på godkendt tilbud. Aftalen fortsætter automatisk med samme periode (3, 12, 24 eller 36 måneder) som anført i godkendt tilbud, hvis Cookieautomation ikke har modtaget en rettidig skriftlig opsigelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt kunden ønsker at opsige aftalen, skal dette ske pr. mail (opsigelse@cookieautomation.com) eller anbefalet brev senest to måneder (60 Dage) før udløbet af en aftaleperiode. For månedligt abonnement kan opsigelse ske til udgangen af en måned pr. mail (opsigelse@cookieautomation.com). Eventuelt forudbetalt beløb refunderes ikke. Ved opsigelse bliver ydelsen deaktiveret. Der kan aldrig ske en overdragelse af disse ophavsrettigheder til tredje mand. Det er ene og alene Cookieautomations ejendom.
Ønsker Cookieautomation at lukke/opsige deres produkter, specielle aftaler eller særtjenester, kan Cookieautomation opsige aftalen. Forudbetalt beløb vil i sådanne situationer blive tilbagebetalt. Fra Cookieautomation’s side kan aftaler til enhver tid opsiges med 15 dages varsel. På opsigelsesdatoen ophører alle parternes rettigheder og forpligtelser.
Cookieautomation forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. Dog er Cookieautomation berettiget til at udlevere oplysninger om kundens forhold til et af IT-Brancheforeningen nedsat organ vedrørende misbrug af internettet, ifølge Dansk lovgivning.
Oplysningerne fra det statistiske materiale, der indsamles i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Især skal det bemærkes, at på et tidspunkt vil det ikke være, at kunden oplysninger eller data, til tredjemand, således at kunden kan identificeres.
Cookieautomation forbeholder sig ret til at bruge kundens oplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt til at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og markedføringsøjemed.

Punkt 30: Misligholdelse: Aftaler, som indgås på særlige og andre specielle forhold skal altid aftales direkte med Cookieautomation. Enhver gældende aftale kan kun godkendes, hvis der foreligger en underskrevet, skriftlig aftale eller godkendelse pr. E-mail mellem Cookieautomation og den involverede modpart.

Punkt 31: Adresseændringer og andre ændringer i kundens forhold: Kunden skal straks give Cookieautomation skriftlig besked, hvis kunden flytter, eller af anden grund ændrer de oprindeligt opgivne oplysninger, herunder fx telefonnummer eller e-mail-adresse.Cookieautomation tilstræber stabil og kontinuerlig adgang til Cookieautomations systemer og servere. Ved afbrydelser eller forstyrrelser i Cookieautomations elektroniske udstyr fraskriver Cookieautomation sig ansvar for tab eller skade som følge heraf. På samme måde fraskriver Cookieautomation sig ansvaret for afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives Cookieautomations leverandørers forhold.
Ved reparationer, udførelse af vedligehold eller lignende, der kan medføre driftstop, forbeholder Cookieautomation sig retten til disse aktiviteter. Cookieautomation bestræber sig på at varsle forud for betydelige driftstop via Cookieautomation.dk eller pr. mail.
Ved ændringer i 3. parts software, api m.m. der gør at Cookieautomation telefonopkaldssporing ikke er funktionsdygtig fraskriver Cookieautomation sig ethvert ansvar og tilbagebetaler ingen penge eller godtgørelse.Cookieautomation fralægger sige et hvert ansvar for alle garantier  udtrykkelige eller underforstået, inklusive, men ikke begrænset til garantier for salgsbarhed, titler, ikke-overtrædelse og egnethed til et bestemt formål og garantier i forholdet til tredjepartsudstyr, materiale, tjenester eller software.

Punkt 32: Udelukkelse af erstatning, ansvarsbegrænsning:  Brug af ydelsen er for egen risiko. Cookieautomation er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i forbindelse med brugen og adgangen til tjenesten.Under ingen omstændigheder og uden juridisk teori, uanset om der er tale om erstatning, kontrakt eller på anden måde, vil Cookieautomation være ansvarlig for kunden for eventuelle indirekte, særlige, tilfældige, følgeskader eller straffe skader af enhver karakter, herunder uden begrænsning skader for tab af goodwill tabt fortjeneste, tabt salg eller forretning, arbejdstop, computerfejl eller fejlfunktion, tabte data eller for alle andre skader eller tab, selvom Cookieautomation er blevet underrettet, vidste eller burde have kendskab til muligheden for sådanne skader.Under ingen omstændigheder og uden nogen juridisk teori, uanset om der er tale om erstatning, kontrakt eller på anden måde, vil Cookieautomation være ansvarlig for kunden for eventuelle direkte skader, omkostninger eller forpligtelser, der overstiger de beløb, som kunden har betalt i løbet af de seks måneder forud for hændelsen eller kravet. Bestemmelserne i dette afsnit tildeler risiciene i henhold til denne aftale mellem parterne, og parterne har påberåbt sig de begrænsninger, der er fastsat heri for at afgøre, om denne aftale skal indgås.  Hver part er en uafhængig aftalepart i udførelsen af hver eneste del af denne aftale. Hver part er eneansvarlig for alle sine medarbejdere og agenter samt dets lønomkostninger og udgifter i forbindelse hermed og for alle krav, forpligtelser eller skader af enhver art, som måtte opstå på grund af dets aktiviteter eller dem af sine medarbejdere eller agenter i udførelsen af denne aftale. Kunden har ikke tilladelse til at forpligte Cookieautomation på nogen måde og vil ikke forsøge at gøre det eller medføre, at den har ret til at gøre det.

Punkt 33: Forsinkelse: Ved eventuelle forsinkelser fraskriver Cookieautomation sig ethvert ansvar herfor.

Punkt 34: Fejl: Ved tab og skade som følge af fejl ved indtastning foretaget af kunden eller foretaget af Cookieautomation fraskriver Cookieautomation sig ethvert ansvar herfor.
Desuden fraskriver Cookieautomation sig ethvert ansvar på fejl og funktionalitetsproblemer der måtte komme fra kundens hjemmeside – F.eks. oppetid, browser funktionaliteter, applikationer og anden indflydelse der måtte komme.  Cookieautomation forhandler og leverer CookieScript-tjenesterne fra tredjepartsleverandør. Disse servicevilkår samlet med tredjeparts privatlivspolitik,som findes her og gælder for alle brugere af tjenesterne. Hvis du bruger tjenesterne på vegne af en enhed, organisation eller virksomhed, erklærer og garanterer du, at du har myndighed til at binde en sådan organisation til disse servicevilkår, og du accepterer at være bundet af.

Punkt 35: Aftaleperiode:  Fortsættes aftalen endnu en periode faktureres efter listepris, som fremgår af godkendt tilbud, faktura eller hjemmesiden, uanset rabat givet ved indgåelse af aftalen, med mindre andet er anført kontrakten. For at imødegå tiltagende tekniske udfordringer samt sikre et vedvarende højt serviceniveau, reguleres prisen for ydelser årligt uden varsel med en stigning på 3%.
Cookieautomation kan ændre en del af gebyrerne ved at meddele kunderne om ændringen. Sådanne ændringer træder i kraft i begyndelsen af den næste aftaleperiode.
I forbindelse med ydelse af f.eks. support og services, herunder f.eks. genoprettelse af cookie-script på kundens hjemmeside, support til kunden m.m. –  forbeholder Cookieautomation sig ret til at opkræve ekstrabetaling.
Ekspeditionsgebyr på 99 kr. pålægges samtlige fakturaer. Skyldige beløb skal betales senest 8 dage fra fakturadato (forfaldsdagen).
Reglerne om rykkergebyrer og lignende følger af bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v., § 9b, stk. 2. Cookieautomation forbeholder sig retten til at overgive restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso. Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder Cookieautomation sig retten til at lukke adgang til alle ydelser leveret af Cookieautomation, indtil Cookieautomations tilgodehavende er betalt fuldt og helt.

Punkt 37: Tavshedspligt:  Der er mellem parterne aftalt en gensidig og ufravigelig tavshedspligt vedrørende alle elementer af partnernes samarbejde. En hver uoverensstemmelse mellem partnerne skal løses diskret, og det er derfor begge parter forbudt offentligt at redegøre for omstændigheder der direkte eller indirekte er en følge af det samarbejde, som denne kontrakt ligger til grund for. Denne tavshedspligt omfatter en hver negativ offentlig omtale af den anden part eller af samarbejdet, uanset i hvilken form denne er fremsat og offentliggjort.  Der er mellem parterne aftalt en gensidig konventionalbod på kr. 5.000,00 pr. dag, hvor et brud omfattet af pkt. 1.1 er offentligt tilgængelig, online eller anden vis. Der skal betales konventionalbod fra den første dage bruddet på tavshedspligten er offentliggjort, og indtil denne igen er fjernet, begge dage inklusiv. Såfremt der er sket mere end ét brud, eller såfremt det samme brud er offentliggjort flere forskellige steder, beregnes der konventionalbod for hvert brud individuelt.  Der er for spørgsmålet om tavshedspligten og betalingen af konventionalbod irrelevant, om indholdet af bruddet på tavshedspligten er faktuelt korrekt.